Äldreomsorg Åldersdiskriminering Socialtjänstlagen

Regeringen missar målet i den pågående översynen av socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen ska ses över. Det behövs. PRO och andra pensionärsorganisationer har väntat på att ambitionsnivån i äldreomsorgen, genom detta, ska höjas. Det är därför ytterst oroande att direktiven till översynen av socialtjänstlagen helt missar målet.

Frågan är om äldre ska ha rätt till insatser från äldreomsorgen så att de minst uppnår en ”skälig levnadsnivå” eller om ambitionsnivån ska höjas så äldre får rätt till ”goda levnadsvillkor”.

LSS-lagstiftningen som gäller personer med funktionsnedsättning, under 65 år, berättigar goda levnadsvillkor medan socialtjänstlagen som styr insatserna i äldreomsorgen utgår ifrån skäliga levnadsvillkor. I båda fallen handlar det om personer med funktionsnedsättning. Det som styr vilken lagstiftning som tillämpas är personens ålder när funktionsnedsättningen uppstod.

Det finns oroande tecken på att begreppet ”skälig levnadsnivå” har urholkats och tolkats allt mer restriktivt över tid.

För det första har det blivit svårare att få insatser från äldreomsorgen. Under 2000-talet har var fjärde boendeplats försvunnit. Forskning visar att antalet personer med hemtjänst visserligen ökat, men att hemtjänstens insatser inte kompenserat minskningen av äldreboenden.

För det andra har personalen en mer pressad situation i äldreomsorgen. En rapport från Stockholms universitet visar att arbetsbördan inom äldreomsorgen har ökat mellan 2005 och 2015. Antalet personer som hemtjänstpersonalen hjälper under ett arbetspass har ökat från 9 till 12 och på äldreboenden har den andel som har för mycket att göra ökat från 40 till 50 procent.

För det tredje har resurserna till äldreomsorgen minskat kontinuerligt sedan 1990-talet om hänsyn tas till befolkningsutvecklingen. En del av minskningen kan sannolikt förklaras med bättre hälsa och ett mer tillgänglighetsanpassat samhälle men sannolikt inte hela neddragningen. Den ökade anhörigomsorgen är en indikation på det.

Äldreomsorgens åtstramning tvingar anhöriga, främst kvinnor, att täcka upp när vården och omsorgen inte räcker till. Andelen personer över 75 år som får hjälp av en anhörig har ökat från 46 till 63 procent mellan 2002 och 2010, enligt en avhandling från Stockholms universitet.

Äldreomsorgens åtstramning har skett parallellt med medborgarnas höjda förväntningar på välfärden i takt med samhällsutvecklingen och längre medellivslängd. Behoven har också förändrats. Färre vårdas på sjukhus och det har blivit svårare att få plats på ett äldreboende. Det innebär att många svårt sjuka äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov vårdas i sitt hem.

Det får inte bara konsekvenser för äldre, anhöriga och omsorgspersonal. I SOM-institutets återkommande mätningar av svenska folkets förtroende för myndigheter får äldreomsorgen en bottenplacering i jämförelse med andra kommunala verksamheter.

Den mer restriktiva tolkningen av ”Skälig levnadsnivå” går stick i stäv med lagstiftarens intentioner. Enligt förarbetena till lagen skulle begreppet utgöra en miniminivå för vilket stöd äldre hade rätt till. Miniminivån har istället blivit till ett tak för vad kommunerna är skyldiga att erbjuda. När äldres rätt till insatser försvagas riskerar kommunens budget att bli alltför styrande, vilket exemplen ovan visar.

PRO har därför länge krävt en ambitionshöjning i socialtjänstlagen och att ”skälig levnadsnivå” bör ersättas med ”goda levnadsvillkor”, som i LSS-lagstiftningen. Ålder får inte styra vilket stöd en individ är berättigat till för att klara vardagen.

Nyligen presenterades en statlig utredning ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”. Utredaren höll där med om att detta är en viktig fråga, men ansåg att den inte låg inom ramen för utredningens direktiv och hänvisade till den kommande översynen av socialtjänstlagen i frågan om en ambitionshöjning i lag.

PRO kan besviket konstatera att det i direktiven för översynen av socialtjänstlagen uttryckligen står att de visserligen ska se över skrivningarna om ”skälig levnadsnivå” men att de inte får ta en ambitionshöjning i lag under övervägande och inte heller att förslaget får innebära ökade kostnader.

En väl fungerande äldreomsorg, med bra tillgänglighet och av god kvalitet, har över tid bidragit till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Äldreomsorgens historiska framgångssaga håller emellertid på att brytas och genomlider vad som närmast kan liknas vid en förtroendekris. En ambitionshöjning i lag skulle inte lösa alla äldreomsorgens problem, men det skulle skicka en signal om att det krävs förändring.

Idag publicerar Dagens samhälle en debattartikel av PRO:s ordförande Christina Tallberg. Detta är en längre version av samma artikel.

 

0 kommentarer på “Regeringen missar målet i den pågående översynen av socialtjänstlagen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: