Apotek Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Läkemedel Vård och omsorg

Så tycker PRO om regeringens förslag om skärpta krav på apotek, vinster i välfärden och förenklad handläggning i hemtjänsten

Den senaste veckan har det kommit ett antal propositioner som på olika sett handlar om äldre personers tillgång till vård och omsorg. Anledningen till att de kommer nu är för att vi närmar oss sista datum för när regeringen har möjlighet att lägga fram förslag för riksdagen innan valet.

Här följer en sammanställning av de olika förslagen tillsammans med PRO:s ställningstaganden i korthet. PRO är en aktiv remissinstans och yttrar sig kontinuerligt över förslag från statliga utredningar. Om du är nyfiken på PRO:s ställningstaganden finns alla yttranden att ta del av på vår hemsida.

Två av propositionerna från regeringen handlar om privata utförare i välfärden, och berör därmed äldreomsorg, “Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” och “Proposition om att begränsa vinsterna i välfärden”. Regeringen har också presenterat förslag som ska göra det möjligt för kommunerna att erbjuda hemtjänst enligt en förenklad handläggning och en proposition som föreslår skärpningar i kraven som ställs på apotek.

Propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” finns förslag på att det ska krävas tillstånd för att bedriva hemtjänst. Syftet är att få bort oseriösa aktörer från välfärden genom ökade krav. Propositionen innehåller också förslag som ska ge tillsynsmyndigheter mer muskler för att agera mot och få bort oseriösa aktörer.

PRO anser att det idag ställs för låga krav på aktörer inom äldreomsorgen och välkomnar hårdare krav. Äldreomsorg är ett komplex välfärdsområde och många äldre personer har komplexa vård och omsorgsbehov och befinner sig i en utsatt situation. Samhället behöver ta ett större ansvar för kvaliteten på vården och omsorgen och för att säkerställa att aktörer inom äldreomsorgen är seriösa. Att det är många olika utförare inom exempelvis hemtjänst i en kommun är i sig ett problem, som ställer orealistiska krav på de äldres förmåga att välja en utförare samtidigt som kommunen får svårt att kontrollera och följa upp verksamheten.

Proposition om att begränsa vinsterna i välfärden läggs fram av regeringen i samarbete med Vänsterpartiet. Förslaget syftar till att säkerställa att aktörer bland annat inom äldreomsorgen inte i första hand bedriver verksamhet för att göra vinst, utan för att ge en god vård och omsorg till äldre. PRO anser att skattemedel ska användas så att de kommer de äldre, patienter och mottagarna av vård och omsorg till godo och att eventuella överskott ska återinvesteras i verksamheten och välkomnar därför propositionen.

Regeringen har också gått fram med ett förslag som ska göra det möjligt för kommunerna att erbjuda hemtjänst enligt en förenklad handläggning. Tanken med förslaget är att kommunen ska kunna lägga mer resurser på att följa upp att äldre personer får den äldreomsorg som de behöver, istället för att ägna sig åt en tidsödande initial utredning av behovet. Det ska också vara möjligt för kommuner att erbjuda hemtjänst som en generell insats, istället för individuell. Det kan exempelvis handla om att personer över en viss ålder får tillgång till hemtjänst i ett visst antal timmar.

PRO är försiktigt positiv till förslaget om förenklad handläggning. Det finns ett behov av att förenkla utredningsprocessen vid biståndsbedömningen. Många upplever denna process som svår att förstå och det förekommer också att medlemmar upplever den som förnedrande och integritetskränkande. Å andra sidan är många som ansöker om äldreomsorg osäkra på vilken hjälp de behöver. Fungerar behovsprövningen väl är det genom samtal och utredningar som behoven klargörs. Risken med förslaget är att enskilda erhåller för lite eller fel hjälp, eftersom ansökan helt styr vilka insatser som erbjuds. Därför är det viktigt att följa upp om det är några grupper som särskilt gynnas av en förenklad handläggning – finns det vinnare och förlorare i modellen?

När det gäller hemtjänst som generell insats menar PRO att det finns anledning att överväga om det endast ska omfatta serviceinsatser och inte omsorg. När personer har stora behov av omsorgsinsatser behövs ofta en behovsprövning för att insatserna ska bli av rätt omfattning. I nuvarande proposition finns inte någon sådan begränsning, men det är fortfarande möjligt för kommunerna att göra en sådan avgränsning i sina lokala riktlinjer.

Slutligen vill regeringen skärpa kraven på apotek. Apotekens grunduppdrag föreslås förtydligas i lag och ska vara att apoteken ska verka för en god och säker läkemedelsanvändning. Det ska också krävas farmaceutkompetens hos personal som expedierar läkemedel och kraven på de läkemedelsansvariga som varje apotek har skärps.

PRO har i sitt yttrande framfört att apoteken har en viktig roll som en del i hälso- och sjukvårdskedjan och som har potential att i större utsträckning än idag bidra till en säker läkemedelsanvändning. Personalens kunskap är viktig och PRO har därför välkomnat skärpt krav på kompetens. Förutom kompetenskrav behöver personalen ha bra förutsättningar för att kunna ge information och det är oroande att apotekspersonal rapporterar om brister i bemanningen och att situationen tycks ha förvärrats efter omregleringen. Stressad personal och underbemanning riskerar särskilt att drabba de konsumenter som är äldre och som behöver mer tid i samband med rådgivning. För äldre är det avgörande att apoteken i första hand fullföljer sitt samhällsuppdrag som är att verka för en god och säker läkemedelsanvändning. Många äldre har en komplex läkemedelsanvändning och har begränsade ekonomiska resurser och utgör inte en köpstark grupp. Om apoteken har alltför stort fokus på köpstarka konsumenter riskerar äldre att missgynnas. Därför är det bra att apotekens grunduppdrag förtydligas i lag.

Innebär det att alla förslag från regeringen kommer gå igenom i riksdagen? Det återstår att se. När det gäller förslag som begränsar möjligheten för privata utförare i välfärden finns det inte någon riksdagsmajoritet som stödjer förslagen. Med största sannolikhet kommer dessa förslag att röstas ned, vilket är ytterst beklagligt.

0 kommentarer på “Så tycker PRO om regeringens förslag om skärpta krav på apotek, vinster i välfärden och förenklad handläggning i hemtjänsten

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: