Äldreomsorg Socialtjänstlagen Vård och omsorg

Äldreomsorg och försörjningsstöd är inte samma sak – därför behövs en särskild äldreomsorgslag

Det kan bygga upp ett visst motstånd hos läsaren när man börjar med en blogg med ett utdrag ur en lagtext. Men i det här fallet är det viktigt för att förstå varför det ser ut som det gör i äldreomsorgen. Låt mig förklara.

Äldreomsorgen regleras i huvudsak av biståndsparagrafen i socialtjänstlagen (4 kap 1§ SoL).

I lagen står det:

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. /…/ Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Det är formuleringen som handlar om ”för sin livsföring i övrigt” som reglerar tillgången till äldreomsorg. Det är alltså samma lagrum som reglerar tillgången till försörjningsstöd, samhällets yttersta skyddsnät. Det är av flera skäl problematiskt.
För det första ska äldreomsorgen inte vara ett ”yttersta skyddsnät” utan hjälpa äldre personer att få ett gott liv på äldre dagar. Skälig levnadsnivå var, när lagen skrevs, tänkt att utgöra en garanterad miniminivå. Så har det inte blivit. I allt fler kommuner utgör den formuleringen en övre gräns över vilken bistånd inte ska beviljas.

För det andra är personer i behov av försörjningsstöd det, förhoppningsvis, under en kortare period av livet. Äldre personer i behov av äldreomsorg kommer sannolikt att ha det behovet livet ut, ibland under många år. Behoven har därmed helt olika karaktär.
Socialtjänstlagens utformning bidrar till en ojämlik vård och omsorg mellan olika grupper och mellan äldre boende i olika kommuner. Äldre tenderar att få stå tillbaka till förmån för andra grupper med starkare lagstöd när de kommunala finanserna är pressade.

Det finns också geografiska skillnader som underminerar en likvärdig äldreomsorg. Hur ofta är det skäligt att få hjälp med att duscha? En gång i veckan eller en gång per dag? Svaret på den frågan hänger ofta ihop med kommunernas ekonomi, inte den äldre personens individuella behov eller önskemål. (Jag kan passa på att avslöja att det är betydligt vanligare att få hjälp med dusch en gång per vecka snarare än en gång per dag.) Kommunerna använder lokala riktlinjer för sina bedömningar av bistånd som anger ganska detaljerade instruktioner om vilket typ och omfattning av insatser som kan beviljas och i vilka fall avsteg kan göras. Riktlinjerna skiljer sig mellan olika kommuner och har också stor betydelse för äldres personers möjlighet att få flytta till ett särskilt boende.

De lokala riktlinjerna innebär också att det i praktiken inte görs någon individuell bedömning. Det förekommer också generella neddragningar, exempelvis att flera omsorgstagare får kortare tid för en viss insats utan att det har gjorts individuella bedömningar av deras hjälpbehov. Det kan även handla om att kommunens norm för vad som anses vara en skälig levnadsnivå ändras, exempelvis att alla får hjälp med att handla en gång i veckan i stället för två gånger. Generella tidsminskningar görs, enligt vad vi erfar, med motiveringen att kommunen behöver spara pengar. Insatser som beviljas i enlighet med socialtjänstlagen ska vara behovsprövade. Neddragningar i tid eller insatser som tas bort, och som inte är motiverade av ett förändrat behov, går enligt PRO:s uppfattning på tvärs med intentionerna i lagen.

Helheten i socialtjänstlagen har redan gått förlorad, med start i de förändringar som gjordes redan på 1980-talet. Andra grupper har redan fått en särskild lagstiftning. 1998 lyftes barnomsorgen i inskränkt bemärkelse, dvs förskole- och fritidshemsverksamheten, ur socialtjänstlagen. Liksom för barnomsorgen finns det goda skäl för att äldreomsorgen bör regleras separat. Kommunerna organiserar därtill redan äldreomsorgen i en särskild verksamhetsdel, skild från övriga delar inom socialtjänsten.

Utan att gå in i frågan om även försörjningsstödets ambitionsnivå bör höjas är det PRO:s bestämda uppfattning att äldreomsorgen inte ska vara ett ”yttersta skyddsnät” utan ge äldre personer ett gott liv på äldre dagar. Skrivningen om en ”skälig levnadsnivå” behöver därför ändras och regleringen av äldreomsorgen måste skiljas från försörjningsstödet. En äldreomsorgslag skulle stärka äldres rättigheter och ställa kvalitativa krav på äldreomsorgens utformning.

Därför vill PRO ha en särskild äldreomsorgslag!

Sedan 2017 pågår en statlig utredning med uppdrag att se över socialtjänstlagen. Utredningen har bland annat i uppdrag att analysera och beakta vilken funktion en särreglering för äldre skulle ha. Utredningen leds av Margareta Winberg. Uppdraget ska slutredovisas den 1 juni 2020.

4 kommentarer på “Äldreomsorg och försörjningsstöd är inte samma sak – därför behövs en särskild äldreomsorgslag

 1. Catarina Carbell

  Tack, detta har jag skrivit partikongressmotioner om. Få se vad Margareta Winberg kommer fram till. Mvh Catarina Carbell

  Skickat från min iPad

  Gilla

 2. Synnöve Trosell

  Tack det behövs jätte mycket information till oss äldre om detta. Jag själv är född 1952 och har märkt och förstått lagen måste ändras. Hoppas på det bästa!

  Gilla

 3. Käte Wittorf Diederichsen

  finns det någon som jämsides jobbar med personalpolitik? Det är ju andras barn och barnbarn som ska verkställa det lagen kräver! Det finns alldeles för få sedan många år redan! Rättighetslagen för oss äldre trollar inte fram intresse för yrken inom omsorgen!

  Gilla

 4. Gun Sandquist

  Det behövs verkligen en rättighetslagstiftning för oss äldre!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: