Bostadtillägg

Ett stort antal låginkomsttagare går idag miste om tusentals kronor i bostadstillägg

Ett stort antal låginkomsttagare går idag miste om tusentals kronor i bostadstillägg

I mitt förra blogginlägg berättade jag att en ny rapport om bostadstillägg var väntad i dagarna från Riksrevisionsverket. Nu har den kommit med titeln Mörkertal inom bostadstillägg (RIR 2019:22).

Helt oacceptabelt att så många pensionärer missar en förmån och rättighet. Bostadstillägget är inte som många kanske tror ett bidrag utan en skattefri, inkomstprövad socialförsäkringsförmån för bland annat ålderspensionärer och skulle lyfta många i målgruppen över gränsen för låg ekonomisk standard om de bara ansökte. Bostadstillägget är en viktig del i det grundskydd som finns i vårt pensionssystem vid sidan av bland annat garantipension och äldreförsörjningsstöd. Enligt Riksrevisionens beräkningar handlar det om uppemot 170 000 ålderspensionärer och sjuka eller funktionsnedsatta personer med låga inkomster som inte mottar bostadstillägg, trots att de bedöms vara berättigade till det. I genomsnitt handlar det om cirka 1 300 kronor i månaden.

Riksrevisionen rekommenderar i rapporten regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att, på motsvarande sätt som Pensionsmyndigheten, återkommande skatta omfattningen av antalet berättigade personer som inte mottar bostadstillägg – det så kallade mörkertalet – samt redogöra för vilka åtgärder som har genomförts för att minska risken för mörkertal. Regeringen rekommenderas även att utreda möjligheten att använda månadsuppgifter från Skatteverket för att underlätta handläggningen av bostadstillägg. Särskilt fokus bör läggas på förutsättningar att utvidga den så kallade direktåtkomsten till Skatteverkets beskattnings-databas till att även avse bostadstillägg. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten rekommenderas bland annat att samarbeta när det gäller skattningar av mörkertalet samt att vidta verkningsfulla och målgruppsanpassade insatser för att nå dessa grupper.

Enligt min och PROs uppfattning är mörkertalet oacceptabelt högt. Många åtgärder behöver vidtas för att pensionärer i målgruppen inte bara ska ha rätt utan även få rätt till denna förmån. Pensionsmyndighetens tillgänglighet för rådgivning och dialog behöver öka och handläggningstiderna minska. Även vi från pensionärsorganisationerna behöver och kan informera våra medlemmar än bättre om pensionssystemet och de förmåner man är berättigad till som pensionär.  PRO Dalarna har t ex under 2018 genomfört en kampanj för att sprida kunskap om bostadstillägg bland sina medlemmar och PROs kommande nummer av  medlemstidningen kommer att ha ett fokus på denna fråga. 

Enbart en minskning av detta mörkertal löser dock inte grundfrågan om att vårt pensionssystem idag levererar alldeles för låga pensioner till alltför många pensionärer. Det är därför också hög tid att höja den allmänna pensionen!  

16 kommentarer på “Ett stort antal låginkomsttagare går idag miste om tusentals kronor i bostadstillägg

 1. Lena Svendén

  Helt sjukt att man skall söka bidrag för att man har för låg pension. I första hand bör man få en pension som går att leva på och att den skall vara skattebefriad upp till ett ett visst belopp, t ex 12000:-/mån. Det krävs en administration för att sköta varje bidrag som också kostar. Räkna ut hur mycket administrationen kostar!

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Jag håller med dig om att den allmänna pensionen bör höjas rejält – PRO kommer att starta en kampanj med den innebörden i dagarna. Med rejält höjd pension skulle behovet av det grundskydd som finns i vårt pensionssystem minska. Att ansökan måste ske för att få bostadstillägg (det är inget bidrag utan en förmån och en del av vårt grundskydd i pensionssystemet) hänger samband med att det är behovsprövat (hushållet kan ju ha inkomster/förmögenhet som inte pensionsmyndigheten känner till). Bostadstillägg är ett mycket träffsäkert och effektivt sätt att stärka de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna – ofta kvinnor. När det gäller skattefrågan betalar redan idag pensionärer med låg pension lägre skatt än förvärvsarbetande på grund av grundskyddets konstruktion. Därtill finns pensionsgrupper som betalar högre skatt än de förvärvsarbetande. Det stora problemet idag enligt min mening är inte skatterna (lika skatt på lön och pension är förstås alltjämt en viktig princip) utan att den allmänna pensionen är alldeles för låg för alldeles för många pensionärer.

   Gilla

 2. Rolf Holmqvist

  Jag tro mig veta att sedan Försäkringskassan upphörde med Bostadstilläggen har det blivet svårare för pensionärer att få hjälp att söka detta ! Många av de äldre har inte datorvana för att söka förmånen ! De aktiva PRO medlemmarna ,som går på månadsmötena känner till att de kan söka men de passiva nedlemmarna tror nog att de inte kan få något bostadstillägg bara för att dom har tusenlappar på banken ! När man nu vet att så många skulle ha rätt till detta Varför inte skicka ut ansökningsblanketter till de som inte uppbär bostadstillägg ! Hälsningar från fd försäkringsanställd på FK !!

  Skickades från E-post för Windows 10

  ________________________________

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Tack för tipset. Att på olika sätt hitta tillvägagångsätt för att minska det idag stora mörkertalet är angeläget. Vi vet att pensionsmyndigheten idag har oacceptabelt långa handläggningstider – det är därför välkommet att regeringen i höstens budget föreslår att myndighetens handläggningen av bostadstillägg förstärks med 15 nya miljoner för 2020. Det återstår att se om det anslaget och den aviserade höjningen för 2021 kommer att räcka. PRO följer utvecklingen noga.

   Gilla

 3. Lena Svendén

  Bidrag/förmån spelar väl liten roll i sammanhanget. Att det finns pensionärsgrupper som betalar hög skatt blir lätt avhjälpt genom att sänka deras pension. Från mitt håll sett är det pga dem som får orimligt höga pensioner alt löner som låg-löne/pensioner finns. Så bra är de höginkomsttagare inte att de förtjänar sin orimligt höga inkomst. Det beror enbart på att de har inflytande och makt. Ingen höginkomsttagare skulle finnas om det inte fanns låginkomsttagare. Summan av kapitalet är konstant men fördelningen varierar

  Gilla

  • Ingemar Hamskär

   Håller inte riktigt med dig. Ett av skälen till att så många pensionärer inte söker bostadstillägg kan vara att det felaktigt betraktas som ett bidrag och inte som en del av det grundskydd i vårt pensionssystem som den är en del av. Vi behöver en attitydförändring här. PRO vill se en höjning av den allmänna pensionen – särskilt angeläget är det för de med de lägsta pensionerna. Jag tror inte heller att vägen framåt är att ställa olika pensionärsgrupper mot varandra utan med gemensamma krafter ska vi förbättra systemet. En del av orättvisorna från arbetslivet lyfts tyvärr in i pensionssystemet…så vi måste arbeta brett för att förbättra pensionen för såväl dagens som morgondagens pensionärer

   Gilla

 4. Lena Svendén

  Hur kan man ställa en grupp mot varann? Eller menar du att pensionsgrupp 1 har hög pension och pensionsgrupp 2 har låg pension? Vad vi i första hand behöver är en lägsta pension som motsvarar existensminimum och är skattefri. Om vi ser till att det blir ett faktum sparar vi in rejält med administration, dvs dokument och mantimmar. Att bidrag har tillkommit för att pensionen är för låg är inte till fördel för gemene man utan en nackdel pga att det tillkommer kostnader för att ADMINISTRERA!!!!!

  Gilla

 5. Ingemar Hamskär

  Att kräva att vissa pensionärer ska sänka sin allmänna pension för att de sämst ställda pensionärerna ska få högre pension som du gör är att ställa olika grupper av pensionärer mot varandra. PRO kräver högre allmänna pensioner för alla pensionärer – särskilt angeläget är dels att det ska löna sig att ha förvärvsarbetat dels att de sämst ställda pensionärerna får höjd allmän pension. Eftersom pension per definition är uppskjuten lön och obeskattad fram till uttaget ska det beskattas lika med lön och inte som idag – hårdare (de pensionärer med de allra lägsta pensionerna betalar redan idag lägre skatt än förvärvsarbetande med samma inkomster pga grundavdrag). PRO anser att mer pengar behöver tillföras inkomstpensionerna så att pensionerna kan höjas rejält. Bostadstillägget har idag stor betydelse för de sämst ställda pensionärerna – om de ansöker vill säga. Det förhållande att man måste ansöka om detta tillägg till pensionen är på grund av att det är behovsprövat – det finns pensionärer med t ex stora kapitalinkomster eller förmögenhet som inte är berättigade till denna förmån.

  Gilla

 6. Lena Svendén

  Om vi har sådana representanter som du kommer vi inte långt i denna sak. Du har inte tagit reda på hur dem som har låg pension har utnyttjats i samhället och om du tror att de inte förvärvarbetat så är du fullkomligt renons på faktainsamling. Vi har jobbat 100 %-s arbetstid, fostrat barn och stått för deras underhåll, betalat barntillsyn, sett till att barnen fått sin skolgång m m. Vi började arbeta redan som 16-åringar och själva stått för vår vidareutbildning, varit hemma med barnen i nio månader efter födseln. Om du skall vara representant fö pensionärer och kommer med sådana kommentarer som att det skall löna sig att jobba spottar du på oss för det är just det vi har gjort och i många år. Säkert lika många år som dem som får hög pension. Om du har missat att lönehöjningar har varit procentuellt på förra lönen och följden av det lönemässigt så kan du kanske ana en av orsakerna till att somliga människor får det bättre och andra sämre. Om du när det gäller skatter räknar om i procent vad en fattigpensionär betalar jämfört med en välmående pensionär kan du också se hur utfallet blir i praktiken. Detta ojämlika samhälle är helt och hållet styrt av kapitalister

  Gilla

 7. Ingemar Hamskär

  Vi har en samsyn när det gäller vår syn på de alltför låga allmänna pensionerna och dess bakgrund i bland annat ett ojämlikt och ojämnställt arbetsliv..Jag vill främst höja pensionen medan du vill sänka skatten. Problemet är att klyftan mellan de med höga respektive låga inkomster ökar i vårt samhälle – ojämlikheten ökar. Eftersom män är de som oftast har de högsta lönerna och pensionerna, är det även ur jämställdhetssynpunkt en oönskad utveckling.

  Det är helt nödvändigt att vända på en sådan utvecklig och höja pensionerna. Om det borde vi vara ense. Fokus bör då enligt min och PROs mening ligga på de som har en alldeles för låg pension – ofta kvinnor. Det måste löna sig för de, som i likhet med dig, arbetat ett långt yrkesliv men ändå har en alldeles för låg pension.

  Gilla

 8. Lena Svendén

  Skillnaden mellan att höja pensionen och sänka skatten är att man minskar administrationen och därmed bikostnader. Men att lägsta pension bör vara satt till existensminimum innebär att pensionen blir högre för många pensionärer. Vidare att den lägsta pensionen bör skattebefrias gör att en stor del av administrationskostnaderna försvinner tom att befrielse från att lämna allmän självdeklaretion

  Gilla

 9. Ingemar Hamskär

  PRO verkar för höjd allmän pension. Vi vill se ett pensionssystem som ger pensionärer inkomsttrygghet i förhållande till de inkomster de haft och inte enbart en låg grundtrygghet. Ett pensionssystem som bygger på skattebefrielse ökar enligt min mening risken för det senare.

  Gilla

 10. Lena Svendén

  Vidareutveckla gärna ” skattebefrielse ökar risken….”. Detta resonemang är helt över min fattningsnivå. Ge gärna ett exempel på pensionärers ibkomsttrygghet.

  Gilla

 11. Ingemar Hamskär

  Hej igen och tack för följdfrågorna. Jag är glad om jag kan bidra till att bringa klarhet till hur pensionssystemet är uppbyggt med sina styrkor och svagheter och PRO:s policy för att höja pensionerna för våra nuvarande och kommande medlemmar.

  Vårt pensionssystem som kom till för snart 20 år sedan (som bör ses över i sin helhet enligt PRO) relateras till principen att den enskildes inkomster under hela den förvärvsverksamma delen av livet som ska ligga till grund för ålderspensionerna. Detta standardskydd kompletteras med ett grundskydd för personer som inte kunnat tjäna in någon eller bara låg inkomstrelaterad pension. Ditt förslag om ett skattefritt pensionsbidrag på nivån för existensminimum skulle om det bli verklighet strida mot den grundläggande principen i vårt pensionssystem att pension är uppskjuten obeskattad lön. Att skatt ska utgå efter bärkraft är en annan viktig princip – vilket betyder att de med låg inkomst betalar lägre skatt än de med hög inkomst. Därtill kommer existerande förhöjt grundavdrag för våra pensionärer samt det s k grundskyddet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd). Detta upplägg och principer är alltjämt legitima och berättigade enligt min mening. Det förtjänar också att understrykas att skatteintäkter är viktiga för att finansiera den allmänna välfärden som inte minst kommer äldre till del – det bör givetvis ske på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt.

  Pensionssystemet syftade ursprungligen till att ge viss inkomsttrygghet uttryckt som att den allmänna pensionen tillsammans med tjänstepensionen skulle ge ”ett fullt tillfredställande pensionsskydd”. Vi har kunnat se att denna skyddsnivå urholkats under senare år innebärande att vi är på väg att få en nivå på pensionen – för en relativt stor grupp pensionärer – som ger obetydligt mer i pension än för de som aldrig förvärvsarbetat. Alltfler pensionärer lever idag under den relativa fattigdomsgränsen dvs. har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. Det är ingen ordning vi kan acceptera. PRO och de andra pensionärsorganisationerna värjer sig mot en sådan utveckling då vår uppfattning är att vi vill bibehålla och stärka ett inkomstrelaterat pensionssystem. Det innebär att det måste tillföras mer pengar till pensionssystemet så de allmänna pensionerna kan höjas och det rejält.

  Skattenivåerna som du uppehåller dig vid är viktiga – t ex i form av förhöjda grundavdrag för pensionärer – men vi tror inte att det är på det området som vi bör kraftsamla för att stärka pensionärskollektivets ekonomi idag och i framtiden. Det måste helt enkelt synas i pensionskuvertet att du som pensionär förvärvsarbetat – det gör det inte för många pensionärer idag. Det handlar om låga inkomstpensioner för stora grupper som arbetat ett helt liv inom låglöneyrken, främst kvinnor. Vi riskerar följaktligen om inget görs att gå mot ett grundskyddssystem där det inte lönar sig att ha arbetat. Detta måste vi enligt min mening ändra på.

  Gilla

 12. Lena Svendén

  Återkommer med faktabaserade kommentarer. Synd bara att du inte kan komma med ett simpelt svar.

  Gilla

 13. Ingemar Hamskär

  Har försökt svara på dina frågor men vi kommer nog inte längre i vår dialog f n. Håller med om att vårt pensionssystem är komplicerat – även det bör vi ändra på. Den dag pensionerna täcker alla levnadsomkostnader så att behovsprövade förmåner inte längre behövs är efterlängtat. Innan det blir verklighet måste bostadstillägget enligt min mening göra det möjligt att bo bra och kunna välja bostad efter behov – dvs det måste vara möjligt att bo i nyproducerade och tillgängliga hyresrätter även för de pensionärer som har låg pension.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: